CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al “ANTILOPA”- S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.04.2023, ora 11:00 la sediul societatii, respectiv in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 10.04.2023. In caz de neintrunire a majoritatii actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara se convoaca pe 26.04.2023 ora 11.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Discutarea si aprobarea raportului, Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022;

2. Discutarea si aprobarea raportului, comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta exercitiului financiar din anul 2022.

3. Aprobarea situatiilor financiare contabile aferente anului 2022 – bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative;

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022;

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

6. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul fiscal 2022 si aprobarea repartizarii profitului;

7. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract pentru prelungirea Liniei de Credit existente in valoare de 600.000 (sase sute mii) RON pe o perioada de 12 luni de la data expirarii acesteia; („Contractul de Credit”) garantata cu:
a) Ipoteca imobiliara de prim rang asupra imobilului compus din teren intravilan, in suprafata de 4013,02 mp, parcela 3, lot 3/1 si constructia edificata pe acesta, respectiv C1 – “Sala Sport” in suprafata construita la sol de 1886 mp, situate in Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon, nr 44, sector 3, inscris in CF 211618 a localitatii Bucuresti, sector 3, sub nr. cadastral 211618 si 211618-C1, proprietatea Societatii.
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la B.R.D. – Groupe Societate Generale precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.

8. Aprobarea imputernicirii dlui. Costea Teodor, Director General, legitimat cu C.I. Seria IF Nr.257602 eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 12.07.2010, in vederea negocierii si semnarii contractelor de imprumut bancare si al efectuarii bunurilor ce constituie garantie precum si semnarea hotararilor adunarii generale ordinare ale actionarilor, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

Documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 10.04.2023.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 10.04.2023, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare este convocata pe data de 26.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR – Ing. Costea Teodor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *