CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), convoacă,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei,

având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/36149/22.12.2022 (înregistrată sub nr. 61973/22.12.2022),

Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 26 ianuarie 2023, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 16.01.2023 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Modificarea Actului constitutiv al Companiei, respectiv modificarea Anexei nr. 1 prin înlocuirea termenilor unitățile, Unității și Unitatea cu termenii sucursalele, Sucursalei, respectiv Sucursala:

”LISTA cuprinzând sucursalele teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.”

„1. Sucursalele teritoriale de transport „Transelectrica”

Nr. crt. Denumirea Sucursalei teritoriale de transport Localitatea Sediul
1. Sucursala Teritorială de Transport Bacău Bacău Str. Oituz nr. 41
2. Sucursala Teritorială de Transport București București Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3. Sucursala Teritorială de Transport Cluj Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27
4. Sucursala Teritorială de Transport Craiova Craiova Str. Brestei nr. 5
5. Sucursala Teritorială de Transport Timișoara Timișoara Str. Piața Romanilor nr. 11
6. Sucursala Teritorială de Transport Constanța Constanța Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter și mezanin
7. Sucursala Teritorială de Transport Pitești Pitești Str. Frații Golești nr. 25 B
8. Sucursala Teritorială de Transport Sibiu Sibiu B-dul Corneliu Coposu nr. 3
  1. Stabilirea datei de 17 februarie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
  2. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

 

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 27 ianuarie 2023, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *