SIF 1 IMGB – S.A.: CONVOCARE

 Consiliul de administrație al societății SIF 1 IMGB – S.A., cu sediul înregistrat în București, șos. Berceni nr. 104, sectorul 4, având numărul de ordine în Registrul Comerțului  J40/17/1990, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC. J40/17/1990 și codul unic de înregistrare 380430 (denumită în continuare și „societatea”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 30.12.2022 la sediul societății din București, șos Berceni nr. 104, sector 4, ora 11.00.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor societății au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor societății la data 03.12.2022, care este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală extraordinară a acționarilor societății se va întruni, la a doua convocare, în data de 31.12.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de referință, astfel cum au fost indicate în această convocare.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor este următoarea:

  1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății SIF 1 IMGB – S.A. cu o valoare de 752.798.037,50 lei, respectiv de la suma de 753.298.037,50 lei la suma de 500.000 lei, pentru a acoperi pierderea contabilă și a restabili activul net al societății în conformitate cu dispozițiile art. 15324 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, prin reducerea numărului de acțiuni emise de societate, respectiv de la 301.319.215 acțiuni la 200.000 de acțiuni, prin anularea unui număr de 301.119.215 acțiuni nominative emise de societate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, și diminuarea proporțională a deținerilor de acțiuni ale acționarilor societății, calculată egal pentru fiecare acțiune.
  2. Aprobarea actualizării structurii acționariatului societății în urma reducerii capitalului social al societății, care va include acționarii care dețin un număr întreg de acțiuni și compensarea acționarilor care pierd calitatea de acționar ca urmare a deținerii numai a unor fracții de acțiune în urma reducerii capitalului social al societății prin reducerea numărului de acțiuni pentru acoperirea pierderii contabile și restabilirea activului net al societății în conformitate cu dispozițiile legale.
  3. Aprobarea alocării acțiunilor rezultate din fracțiile de acțiuni în urma reducerii capitalului social către acționarii existenți ai societății, proporțional cu deținerile acestora, și stabilirea unui preț de 2,5 lei/acțiune pentru compensarea acționarilor pentru fracțiile de acțiune deținute în urma reducerii numărului de acțiuni al acționarilor ca urmare a reducerii capitalului social al societății la suma de 500.000 de lei și a anulării unui număr de 301.119.215 acțiuni nominative emise de societate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
  4. Aprobarea împuternicirii consiliului de administrație al societății pentru a elabora procedurile necesare pentru implementarea hotărârii de reducere a capitalului social al societății, incluzând calculul matematic al deținerilor de acțiuni și plata către persoanele îndreptățite a sumelor de bani pentru compensarea fracțiilor de acțiune rezultate din reducerea numărului de acțiuni al acționarilor ca urmare a reducerii capitalului social al societății.
  5. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, ca urmare a reducerii capitalului social al societății efectuate pentru restabilirea activul net al societății, după cum urmează:

Articolul 6 din actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Capitalul social

6.1. Societatea are capitalul social de 500.000 de lei (din care 33.287,85 lei, 43.408,87 dolari SUA și 73.642,83 euro), din care 33.103,70 lei aport natură.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat și este împărțit în 200.000 acțiuni nominative în valoare de 2,5  lei fiecare.

6.3. Capitalul social este deținut de acționari astfel: 1) Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana – S.A. deține 199.993 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, având o valoare totală de 499.982,50 lei, reprezentând 99,9965% din capitalul social al Societății, respectiv o participare de 99,9965% la profitul sau pierderile Societății; și 2) Administrare Imobiliare – S.A. deține 7 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, având o valoare totală de 17,50 lei, reprezentând 0,0035% din capitalul social al Societății, respectiv o participare de 0,0035% la profitul sau pierderile Societății.”

  1. Aprobarea implementării modificărilor privind capitalul social, structura acționariatului și a actului constitutiv al societății în urma adoptării hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.
  2. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al SIF 1 IMGB – S.A. și a directorului general al societății pentru a semna fiecare, independent, hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv al societății și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor societății la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități sau persoane.

Informațiile și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării adunării generale. Acționarilor societății li se poate elibera la cerere copii ale acestor materiale, potrivit dispozițiilor legale.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală având drepturile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală convocată. Procurile speciale emise în acest scop vor fi depuse la societate în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Radu-Razvan Straut

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *