SIF 1 IMGB – S.A. CONVOCARE

 

Consiliul de administrație al societății SIF 1 IMGB – S.A., cu sediul înregistrat în București, șos. Berceni nr. 104, sectorul 4, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/17/1990, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/17/1990 și codul unic de înregistrare 380430 (denumită în continuare și „societatea”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 30.12.2022 la sediul societății din București, șos Berceni nr. 104, sector 4, ora 10.

La adunarea generală ordinară a acționarilor societății au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor societății la data 03.12.2022, care este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală ordinară a acționarilor societății se va întruni, la a doua convocare, în data de 31.12.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de referință, astfel cum au fost indicate în această convocare.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor este următoarea:

  1. Aprobarea raportului consiliului de administrație al societății cu privire la situația patrimonială a societății și constată o pierdere contabilă în valoare de 857.359.512 lei la 31.12.2021 și diminuarea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris al societății.
  2. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile a societății reportate la 31.12.2021 în valoare totală de 857.359.512 lei cu suma de 754.395.111,50 lei din următoarele surse: (a) suma de 1.597.074 lei din alte rezerve ale societății; și (b) suma de 752.798.037,50 lei din capitalul social al societății.
  3. Aprobarea împuternicirii consiliului de administrație al societății pentru a elabora procedurile necesare pentru implementarea hotărârii de acoperire parțială a pierderii contabile a societății reportate la 31.12.2021.
  4. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al SIF 1 IMGB – S.A. și a directorului general al societății pentru a semna fiecare, independent, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități sau persoane.

Informațiile și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării adunării generale. Acționarilor societății li se poate elibera la cerere copii ale acestor materiale, potrivit dispozițiilor legale.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală având drepturile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală convocată. Procurile speciale emise în acest scop vor fi depuse la societate în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Radu-Razvan Straut

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *